คณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และ คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา

ศึกษาดูงานการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางฝึกสมาธิโลก ณ วัดสะแก ๒๒ ธ.ค. ๖๖

ใส่ความเห็น