๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ งานถวายผ้ากฐินวัดสะแกและบริวารกฐินรวม ๓,๕๒๙,๙๙๙ บาท โดยคุณสมจิตต์ สุทธางกูล นายกพุทธสมาคมจังหวัดภูเก็ต ประธาน ดร.พท.ธมนวรรณ สุวรรณโฮม คุณถนอมศรี รัฐบุตร รองประธาน ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

ขออนุโมทนาบุญกับผ้าไตรเอกเจ้าภาพในปีนี้ อนุโมทนาบุญกับห้างร้านโรงทาน อนุโมทนาบุญกับเทวดานางฟ้าที่มีมิตรไมตรีต่อกันในทุกๆส่วนของงาน และอนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่าน