รายนามเจ้าอาวาสวัดสะแก ตำบลธนู อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา

1. พระอุปัชฌาย์ธูป2. พระครูญาณอุทัย
(หร่าย)
3. พระอาจารย์แด่
4. พระครูญาณอุทัย
(หารณ์)
5. พระครูอุทัยวุฒิกรณ์
(รอด)
6. พระโบราณคณิสสร
(ใหญ่ ติณณสุวัณโณ)
7. พระครูถาวรสีลาจาร
(หลาบ ธัมมสุวัณโณ)
8. พระอธิการสมทบ
โอฬาริโก
9. พระครูพิศาลธรรมรักษ์
(พระมหาสาลี สีลธมฺโม)

ที่ รายนาม ตั้งแต่ ถึง หมายเหตุ
1พระอธิการธูปพระอุปัชฌาย์
เจ้าอาวาสวัดสะแก
2พระครูญาณอุทัย
(หร่าย)
พระอุปัชฌาย์
เจ้าอาวาสวัดสะแก
เจ้าคณะอำเภออุทัย
3พระอธิการแด่ประมาณ
พ.ศ.๒๔๖๐
เจ้าอาวาสวัดสะแก
4พระครูญาณอุทัย
(หารณ์)
พระอุปัชฌาย์
เจ้าอาวาสวัดสะแก
เจ้าคณะอำเภออุทัย
5พระครูอุทัยวุฒิกรณ์
(รอด)
พระอุปัชฌาย์
เจ้าอาวาสวัดสะแก
เจ้าคณะอำเภออุทัย
6พระโบราณคณิสสร
(ใหญ่ ติณฺณสุวณฺโณ)
พ.ศ.๒๔๘๑๓ เมษายน
พ.ศ.๒๕๒๕
เจ้าอาวาสวัดสะแก
เจ้าคณะอำเภออุทัย
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
7พระครูถาวรสีลาจาร
(หลาบ ธมฺมสุวณฺโณ)
๒๐ เมษายน
พ.ศ.๒๕๒๕
๑๙ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๓๗
นักธรรมตรี
เจ้าอาวาสวัดสะแก
พระบุญเสริม ปวฑฺฒโณ๒๐ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๓๗
๒๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๓๘
นักธรรมเอก รองเจ้าอาวาส
รักษาการเจ้าอาวาส
8พระอธิการสมทบ
โอฬาริโก
๒๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๓๘
๒๗ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๔๔
นักธรรมเอก
เจ้าอาวาสวัดสะแก
พระบุญเสริม ปวฑฺฒโณ๒๙ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๔๔
นักธรรมเอก รองเจ้าอาวาส
รักษาการเจ้าอาวาส
9พระครูพิศาลธรรมรักษ์
(พระมหาสาลี สีลธมฺโม)
พ.ศ.๒๕๔๗พ.ศ.๒๕๖๓เจ้าคณะตำบลธนู
เจ้าอาวาสวัดสะแก
10พระครูธรรมธรไพรัชช์
สิริจนฺโท
ปัจจุบันนักธรรมเอก
เจ้าอาวาสวัดสะแก

ใส่ความเห็น