0 min read 0

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ งานถวายผ้ากฐินวัดสะแกและบริวารกฐินรวม ๓,๕๒๙,๙๙๙ บาท โดยคุณสมจิตต์ สุทธางกูล นายกพุทธสมาคมจังหวัดภูเก็ต ประธาน ดร.พท.ธมนวรรณ สุวรรณโฮม คุณถนอมศรี รัฐบุตร รองประธาน ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

ขออนุโมทนาบุญกั […]

0 min read 0

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๖๖ สืบสานงานบุญพิธี“การเทศน์มหาชาติ” เป็นการถ่ายทอดบทบาทชีวิตพระเวสสันดร ผู้มีความโอบอ้อมอารี บำเพ็ญทานบารมียิ่งใหญ่ในฐานะพระโพธิสัตว์

จัดเป็นเรื่องรา […]